Difference between revisions of "Тыва компьютерниң сөстери"

From TyvaWiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with " {| class="wikitable" |- | account || бүрүткел бижик |- | active || идепкейлиг |- | administrator || башкарыкчы |} aggregate бөк...")
 
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 +
* '''account''' бүрүткел бижик
 +
* '''active''' идепкейлиг
 +
* '''activity''' ажыл-чорудулга
 +
* '''administrator''' башкарыкчы
 +
* '''aggregate''' бөкпектежир
 +
* '''browse''' ажыдар
 +
* '''built-in, embedded''' киир туткан
 +
* '''cancel''' соксаар
 +
* '''comment''' тайылбыр
 +
* '''content''' утка
 +
* '''data''' медээ
 +
* '''database''' медээ чыындызы, медээ шыгжамыры
 +
* '''default''' ниити
 +
* '''download''' уштуп алыр
 +
* '''e-mail''' э-чагаа
 +
* '''file''' Файл
 +
* '''filter''' шүүр
 +
* '''forum''' шуулган
 +
* '''function''' ажыл-чорудулга
 +
* '''hardware''' херексел хандырылгазы, демир
 +
* '''information''' медеглел
 +
* '''initial''' баштайгы
 +
* '''insert''' киирер
 +
* '''link''' холбаа
 +
* '''broken link''' бузук холбаа
 +
* '''list''' даңзы
 +
* '''log''' журнал
 +
* '''login''' кирер
 +
* '''logout''' үнер
 +
* '''member''' кежигүн
 +
* '''message''' медеглел
 +
* '''mouse click''' күске-базар
 +
* '''news''' медээ
 +
* '''online''' шыйыгда
 +
* '''option''' эдиг
 +
* '''page''' арын
 +
* '''password''' чажыт сөс
 +
* '''preferences''' шилилгелер
 +
* '''report''' илеткел
 +
* '''required''' херек
 +
* '''restore''' диргисир
 +
* '''RSS feed''' РСС медээ агымы
 +
* '''save''' шыгжаар
 +
* '''selection''' шилип алыры
 +
* '''settings''' шилилгелер
 +
* '''software''' программа хандырылгазы
 +
* '''store''' шыгжаар
 +
* '''string''' илередиг
 +
* '''subscription''' бижидилге
 +
* '''summary''' допчулал
 +
* '''table of contents''' допчузу
 +
* '''text''' сөзүглел
 +
* '''type''' (a kind of) янзы
 +
* '''update (n)''' чаартылга
 +
* '''undelete''' диргисир
 +
* '''username''' ажыглакчының ады
 +
* '''various''' янзы-бүрү
  
 +
== Pager text ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
| account || бүрүткел бижик
+
! First page !! Previous page !! Next page !! Last page
 
|-
 
|-
| active || идепкейлиг
+
| бирги арын || эрткен арын || дараазында арын  || сөөлгү арын
 
|-
 
|-
| administrator || башкарыкчы
+
! To the beginning !! Go back !! Go forward !! To the end
 +
|-
 +
| Эгезинче || Дедири || Бурунгаары || Төнчүзүнче
 
|}
 
|}
   
+
 
aggregate
+
[[Category:Lexicon]]
    бөкпектежир
 
browse
 
    ажыдар
 
built-in, embedded
 
    киир туткан
 
cancel
 
    соксаар
 
comment
 
    тайылбыр
 
content
 
    утка
 
data
 
    медээ
 
database
 
    медээ чыындызы, медээ шыгжамыры
 
default
 
    ниити
 
download
 
    уштуп алыр
 
e-mail
 
    э-чагаа
 
file
 
    Файл
 
filter
 
    шүүр
 
forum
 
    шуулган
 
hardware
 
    херексел хандырылгазы, демир
 
information
 
    медеглел
 
insert
 
    киирер
 
link
 
    холбаа
 
broken link
 
    бузук холбаа
 
list
 
    даңзы
 
log
 
    журнал
 
login
 
    кирер
 
logout
 
    үнер
 
member
 
    кежигүн
 
message
 
    медеглел
 
mouse click
 
    күске-базар
 
news
 
    медээ
 
online
 
    шыйыгда
 
option
 
    эдиг
 
page
 
    арын
 
password
 
    чажыт сөс
 
report
 
    илеткел
 
required
 
    херек
 
RSS feed
 
    РСС медээ агымы
 
save
 
    шыгжаар
 
software
 
    программа хандырылгазы
 
store
 
    шыгжаар
 
string
 
    илередиг
 
summary
 
    допчулал
 
table of contents
 
    допчузу
 
text
 
    сөзүглел
 
update (n)
 
    чаартылга
 
undelete
 
    диргисир
 
username
 
    ажыглакчының ады
 
various
 
    янзы-бүрү
 

Latest revision as of 16:28, 1 April 2012

 • account бүрүткел бижик
 • active идепкейлиг
 • activity ажыл-чорудулга
 • administrator башкарыкчы
 • aggregate бөкпектежир
 • browse ажыдар
 • built-in, embedded киир туткан
 • cancel соксаар
 • comment тайылбыр
 • content утка
 • data медээ
 • database медээ чыындызы, медээ шыгжамыры
 • default ниити
 • download уштуп алыр
 • e-mail э-чагаа
 • file Файл
 • filter шүүр
 • forum шуулган
 • function ажыл-чорудулга
 • hardware херексел хандырылгазы, демир
 • information медеглел
 • initial баштайгы
 • insert киирер
 • link холбаа
 • broken link бузук холбаа
 • list даңзы
 • log журнал
 • login кирер
 • logout үнер
 • member кежигүн
 • message медеглел
 • mouse click күске-базар
 • news медээ
 • online шыйыгда
 • option эдиг
 • page арын
 • password чажыт сөс
 • preferences шилилгелер
 • report илеткел
 • required херек
 • restore диргисир
 • RSS feed РСС медээ агымы
 • save шыгжаар
 • selection шилип алыры
 • settings шилилгелер
 • software программа хандырылгазы
 • store шыгжаар
 • string илередиг
 • subscription бижидилге
 • summary допчулал
 • table of contents допчузу
 • text сөзүглел
 • type (a kind of) янзы
 • update (n) чаартылга
 • undelete диргисир
 • username ажыглакчының ады
 • various янзы-бүрү

Pager text

First page Previous page Next page Last page
бирги арын эрткен арын дараазында арын сөөлгү арын
To the beginning Go back Go forward To the end
Эгезинче Дедири Бурунгаары Төнчүзүнче