Chazyn erte

From TyvaWiki
Revision as of 18:48, 15 November 2009 by Umay (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Тывалап бижээни

50. Чазын эрте

Чазын эрте тарыыр болза,

Чаагай болгаш эрте быжар.

Чаъс-ла, долу айыылдарга

Чалынмазы ында болур.


Эртелешкеш тарыыр болза,

Эки болгаш элбек болур.

Элдеп чүзүн айыылдарның

Эннешпези ында болур.

Transliteration

50. Chazyn erte

Chazyn erte taryyr bolza,

Chaagaj bolgash erte byzhar.

Cha's-la, dolu ajyyldarga

Chalynmazy ynda bolur.


Erteleshkesh taryyr bolza,

Eki bolgash elbek bolur.

Eldep chüzün ajyyldarnyŋ

Enneshpezi ynda bolur.

References

  • Aksenov, Aleksej Nikolaevich. Tuvinskaja narodnaja muzyka (Tuvan folk music). Kyzyl: 2004. 149, No. 50.