Chazyn erte

From TyvaWiki
Revision as of 18:52, 16 November 2009 by Umay (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Тывалап бижээни

50.

Чазын эрте тарыыр болза,

Чаагай болгаш эрте быжар.

Чаъс-ла, долу айыылдарга

Чалынмазы ында болур.


Эртелешкеш тарыыр болза,

Эки болгаш элбек болур.

Элдеп чүзүн айыылдарның

Эннешпези ында болур.

Transliteration

50.

Chazyn erte taryyr bolza,

Chaagaj bolgash erte byzhar.

Cha's-la, dolu ajyyldarga

Chalynmazy ynda bolur.


Erteleshkesh taryyr bolza,

Eki bolgash elbek bolur.

Eldep chüzün ajyyldarnyŋ

Enneshpezi ynda bolur.

References

  • Aksenov, Aleksej Nikolaevich. Tuvinskaja narodnaja muzyka (Tuvan folk music). Kyzyl: 2004. 149, No. 50.
  • Yrlar chyyndyzy ege klasstarga (Collection of songs for the elementary classes). Kyzyl: 1998.