Gospel of John (Introduction)

From TyvaWiki
Jump to navigation Jump to search

Тывалап бижээни

'Иоанның Бижээни Буянныг Медээ'

11 Хамыктың мурнунда Сөс турган. Сөс Бурган-биле кады турган болгаш Сөс Бурган болуп турган.

2 Ол хамыктың мурнунда-ла Бурган-биле кады турган.

3 Бүгү-ле бар чүве ол Сөстү дамчып чаяаттынган база бүгү-ле бар чүведен чүү-даа Ол чокка чаяаттынмаан.

4 Чаяаттынган бүгү чүвеге Ол амыдыралдың үнер дөзү турган, а ол амыдырал кижи төрелгетенге чырык апарган.

5 Чырык караңгыда чырыдып турар, а караңгы чырыкты хөме ап шыдаваан.

6 Бурганның айбылап чорутканы Иоанн деп аттыг кижи турган.

7 Ол кижи чырыктың херечизи болур дээш база шупту улус ону дамчыштыр бүзүрезин дээш чедип келген.

8 Иоанн - чырык эвес турган, а чырыктың херечизи болур дээш келген кижи турган.

9 Ол Сөс - бо делегейге чедип келген ёзулуг чырык болган. Ол кижи бүрүзүн чырыдып турар.

10 Ол чырык Ооң Бодун дамчыштыр чаяаттынган делегейге бар турда-ла, делегей Ону танываан.

11 Ол Бодунуң албаты чонунга чедип келген, а олар Ону хүлээп албаан.

12 Ону хүлээп алган база Ооң ады дээш бүзүрээн бүгү улуска Бурганның ажы-төлү болур эргени Ол хайырлаан.

13 Ол ажы-төл бойдустуң чаяап каанындан-даа, кижилерниң хандыкшылындан-даа, эр кижиниң күзээшкининден-даа төрүттүнмээн, а Бурганның ажы-төлү болур. Бурган Боду - оларның Адазы-дыр.

14 Демги Сөс Кижи апаргаш, бистиң аравыска чурттап турган. Бис Ооң өндүр улуг күжүн - алыс шын болгаш авырал-биле долдунган Адазының эр чаңгыс Оглунуң өндүр улуг күжүн көрген бис.

15 Иоанн Ооң дугайында херечи болуп, улуска мынчаар медеглээн: «Мээң соомдан чедип кээр ужурлуг Кижи мени ажа бээр, чүге дээрге Ол мээң төрүттүнерим мурнумда-ла бар турган-дыр. Мээң чугаалап турганым Кижи ол-дур».

16 Биске херек бүгү чүве Ында бар, шуптувус Ооң авыралын бажывыс ажыр четтирип келдивис.

17 Бурган Бодунуң хоойлузун биске Моисейни дамчыштыр берген, а авырал биле алыс шын Иисус Христосту дамчыштыр келген болгай.

18 Бурганны кым-даа, кажан-даа көрбээн. Чүгле Адазы-биле үргүлчү кады турар эр чаңгыс Оглу - Бурган биске Адазын илереткен болгай.

19 Иоанның херечилээни бо-дур. Иерусалим чурттуг иудейлер Иоанндан: «Кым сен?» - деп айтырзын дээш, олче Бурганның бараалгакчыларын база левиттерни чорудупканнар.

20 Иоанн дорт харыы бээринден ойталавайн, ажыы-биле мынча дээн: «Мен Бурганның шилээн Христозу эвес мен».

21 Олар оон: «Ынчаарга чогум кым сен? Илия сен бе?» - деп айтырганнар. Ол: «Чок» - деп харыылаан. «Азы Бурганның аазааны медээчи** сен бе?» - деп айтырганнар. Иоанн: «Чок» - деп харыылаан.

22 Олар ынчан: «Кым сен? - деп түңнелинде айтырганнар. - Бисти айбылап чорудупкан улуска чүү дээривисти чугаала. Бодуңну кым мен дээр сен?»

23 Ол мынча деп харыылаан: «Мен - Исаия медээчиниң чугаалааны дег: „Кургаг куруг ховуда алгырып турар кижиниң: 'Дээрги-Чаяакчының оруун дескилеп бериңер!'“ - дээн кышкызы-дыр мен»a.

24-25 А фарисейлерниң айбычылары оон мынча деп айтырганнар: «Сен Бурганның шилээн Христозу-даа, Илия-даа, Бурганның аазааны медээчи-даа эвес болзуңза, улусту чүге сугга суп турарың ол?»

26 Иоанн оларга: «Мен улусту сугга сугар мен, ынчалза-даа силерниң араңарда билбезиңер бир Кижи бар-дыр.

27 Ол мээң соомдан чедип кээр ужурлуг-даа болза, мен Ооң идииниң шидиишкинин безин чежеринге төлеп чок амытан-дыр мен» - деп харыылаан.

28 Бо чугаа Иоанның улусту сугга сугар чери болур Иордан хемниң эриинде Вифания суурга болган.

29 Даартазында хүндүс Иоанн олче кел чыдар Иисусту көрүп кааш, мынча дээн: «Бо делегейниң улузунуң бачыдын чайладып аппаар Бурганның Хураганы бо-дур.

30 Ооң дугайында: „Мээң соомдан чедип кээр ужурлуг Кижи мени ажа бээр, чүге дээрге Ол мээң төрүттүнерим мурнунда-ла бар турган-дыр” - дээним демги Кижи ол-дур.

31 Мен Ол кымыл дээрзин билбес турдум, ынчалза-даа Израильге улус Христосту танып алзын дээш, улус-чонну сугга суп келген мен».

32 Оон Иоанн мынча деп херечилээн: «Дээрден көге-буга дег бадып келгеш, Иисустуң кырынга артып калган Ыдыктыг Сүлдени көрдүм.

33 Мен Ол кымыл дээрзин билбес турдум, ынчалза-даа улус-чонну сугга суксун дээш, мени айбылаан Бурган мынча дээн: „Сүлде Олче бадып келгеш, Ооң кырынга артып каар кижи көрзүңзе, улусту Ыдыктыг Сүлдеге сугар Кижи ол болур эвеспе”.

34 Мен ону көрген болгаш, „Ол - Бурганның Оглу-дур” деп херечилеп тур мен».

35 Даартазында хүндүс Иоанн база катап бодунуң ийи өөреникчизи-биле кады аңаа туруп-тур.

36 Эртип бар чыдар Иисусту көрүп кааш, Иоанн: «Бурганның Хураганы бо-дур!» - дээн.

37 Иоанның ол сөстерин дыңнааш, ооң ийи өөреникчизи Иисусту эдерип чоруп каан.

38 Иисус хая көрнүп келгеш, оларның Бодунуң соондан чоруп олурарын көрүп кааш: «Чүнү дилеп тур силер?» - деп айтырган. А олар: «Равви (ол дээрге „Башкы” дээни ол), Силер кайда турар силер?» - деп айтырганнар.

39 «Бараалы че, көрүп аар силер» - деп, Ол харыылаан. А ынчан хүндүскүнүң дөрт шак үези турган чүве-дир. Олар эдерип баргаш, Иисустуң кайда турарын көрүп алгаш, хүннү бадыр Ооң чанынга турганнар.

40 Иисустуң дугайында Иоанның сөстерин дыңнааш, Ону эдерип чорупкан ийи кижиниң бирээзи Симон Пётрнуң дуңмазы Андрей болган.

41 Андрей ол дораан бодунуң акызы Симонну тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Бис Мессияны (Бурганның шилээн Христозун дээни ол) тып алдывыс».

42 Оон акызын Иисуска эккелген. Иисус олче көрүнгеш: «Иоанның оглу Симон-на-дыр сен. Ам Кифа деп адаттырар сен» - дээн. (Ол дээрге «Даш» азы грек дылда «Пётр» дээни ол.)

43 Даартазында хүндүс Иисус Галилеяже чоруурун шиитпирлээн. Ол Филиппти тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Мени эдерип чорувут».

44 Филипп база-ла Вифсаидадан келген, Андрей биле Пётрнуң чаңгыс чер чурттуу кижи чүве-дир.

45 Филипп, бодунуң ээлчээнде, Нафанаилди тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Моисейниң хоойлузу болгаш медээчилерниң номнарында бижээн Кижини тып алдывыс. Ол болза Назарет чурттуг Иосифтиң оглу Иисус болду».

48 Ынчаарга Нафанаил мынча дээр болган: «Назареттен өөделиг чүве тыптыр деп бе ынчаш?» «Баргаш, бодуң көрүп көр даан» - деп, Филипп аңаа харыылаан.

47 Олче кел чыдар Нафанаилди көрүп кааш, Иисус ооң дугайында мынча дээн: «Ынай-даа оп-меге чок, ылап-ла Израиль чонга хамааржыр кижи бо-дур».

48 Нафанаил Аңаа: «Сен мени канчап билир сен?» - дээн. «Филипп сени кый дээр бетинде-ле, Мен сээң смоква деп чадаң ыяш адаанга турганыңны көрдүм» - деп, Иисус харыылаан.

49 Нафанаил Аңаа мынчаар харыылаан: «Башкы! Силер - Бурганның Оглу болгаш Израильдиң хааны-дыр силер!»

50 «„Мен сээң смоква деп чадаң ыяш адаанга турганыңны көрдүм” дээримге, Меңээ бүзүреп турарың ол бе? - деп, Иисус аңаа чугаалаан. - Оон-даа өндүр улуг херектерни көре бээр сен».

51 Ол улаштыр мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: дээрниң аңгайып ажыттына бээрин база Бурганның төлээлериниң Кижи амытан Оглунче дүжүп баткаш, дедир өрү үнүп турарын көрүп каар силер».

21 Ийи хүн эрткенде, Галилеяның Кана хоорайжыгажынга куда доþ болган, а Иисустуң авазы аңаа киржип келген.

2 Иисус биле Ооң өөреникчилери база ынаар чалаткан чүве-дир.

3 Арага төне бээрге, авазы Иисуска: «Бо улустуң арагазы чок-тур» - дээн.

4 «Меңээ база силерге ол кандыг хамаан чүвел, авай? - деп, Иисус аңаа харыылаан. - Мээң үе-шагым ам-даа келбээн болгай».

5 Авазы арага кудукчуларынга: «Ооң айыткан аайы-биле кылыңар» - дээн.

6 Иудейлерниң арыгланып чунар ёзулалын сагыырынга херек, бирээзи-ле сезенден чүс чээрби литр ишкир алды улуг даш доскаар аңаа турган чүве-дир.

7 Иисус арага кудукчуларынга: «Доскаарларга сугдан долдур кудуңар» - деп дужааган. Олар доскаарларның эриин ажыр долдурупканнар.

8 Оон Иисус оларга: «Ам ускулааш, куда доþнуң башкарыкчызынга аппарып бериңер» - дээн. Олар Ооң дужааган аайы-биле күүсеткеннер.

9 Арагаже хуулган сугну башкарыкчы амзап көрген. А ол бо араганы кайыын эккелгенин билбес, ону чүгле суг ускан чалчалар билир турган. Ынчан ол башкарыкчы күдээни кый деп алгаш,

10 аңаа мынча дээн: «Шупту улус баштай эки арагазын кудар, а оон улус эзирий бээрге, багайын кудар болгай. А сен эки араганы мынчага дээр шыгжап турган-дыр сен».

11 Иисус ынчалдыр Галилеяның Каназынга кайгамчык бадыткалдарының баштайгызын кылгаш, ооң-биле Бодунуң өндүр күчү-күжүн көргүскен. Ынчангаш Ооң өөреникчилери Аңаа бүзүрей бергеннер.

12 Иисус ооң соонда авазы, дуңмалары болгаш өөреникчилери-биле кады Капернаум хоорайже бадып келгеш, аңаа элээн каш хонганнар.

13 Иудей хосталыышкын байырлалының хүнү чоокшулап олурар боорга, Иисус Иерусалимче чорупкан.

14 Бурганның өргээзиниң хериминиң иштинде бода мал, хойлар болгаш көге-бугалар саткан улустуң база боттарының ажыл-херээн кылган акша солукчуларының олурарын Ол көрүп каан.

15 Иисус ынчан хендирден кымчы өрүп алгаш, Бурганның өргээзинден садыг кылган хамык улусту база хойлар биле бода малды үндүр ойладыпкаш, акша солукчуларының столдарын аңдара октап, акшазын тө чашканнапкан.

16 Көге-буга сатканнарга Иисус: «Ооңарны моон ырадыңар! Мээң Адамның Бажыңын садыг-саарылга чери кылбаңар!» - деп дужааган.

17 Ынчан Ооң өөреникчилери Бижилгеде мынча дээнин сактып келгеннер: «Сээң Бажыңыңга ынакшыл Мени от дег оя чирти берди»b.

18 Ол өйде иудейлер киржи берип, Иисуска мынчаар харыылааннар: «Ынчаар кылыр эргең барын Сен кандыг бадыткал демдээ-биле биске шынзыдар сен?»

19 «Бурганның бо өргээзин үрегдеп-бузуп каңар, Мен ону үш хүн дургузунда тудуп-тургузуптар мен» - деп, Иисус оларга харыылаан.

20 Ынчаарга иудейлер мынча дээннер: «Бурганның бо өргээзин дөртен алды чыл дургузунда тудуп келди, а Сен ону үш-ле хүн дургузунда тудуп тургузуптар сен бе?!»

21 А Ол Бурганның өргээзи деп тура, Бодунуң мага-бодунуң дугайында чугаалаан чүве-дир.

22 Иисус өлүглерден катап дирлип келгенде, өөреникчилери Ооң бо сөстерин сактып келгеш, Ооң чугаалаан чүвезинге база Бижилгеге бүзүрей бергеннер.

23 Иисустуң Иерусалимге хосталыышкын байырлалынга тургаш, кылып турары кайгамчык чүүлдерин көргеш, дыка хөй улус Аңаа бүзүрей берген.

24 Ынчалза-даа Иисус Боду улуска бүзүревейн барган, чүге дээрге оларның кандыызын билир турган.

25 Ол ышкаш кандыг-бир кижи дугайында өске кижиниң Аңаа чугаалап бээрин Ол хереглевес болган. Кижиниң сеткилинде чүү барын Ол Боду билир турган.

Transliteration

'Ioannïŋ Bižeeni Buyannïg Medee'

1 Xamïktïŋ murnunda Sös turgan. Sös Burgan-bile kadï turgan bolgaš Sös Burgan bolup turgan.

2 Ol xamïktïŋ murnunda-la Burgan-bile kadï turgan.

3 Bügü-le bar čüve ol Söstü damčïp čayaattïngan baza bügü-le bar čüveden čüü-daa Ol čokka čayaattïnmaan.

4 Čayaattïngan bügü čüvege Ol amïdïraldïŋ üner dözü turgan, a ol amïdïral kiži törelgetenge čïrïk apargan.

5 Čïrïk karaŋgïda čïrïdïp turar, a karaŋgï čïrïktï xöme ap šïdavaan.

Translation

'Good News According to John'

1 In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God.

2 This was in the beginning with God.

Source

Чаа Дугуржулга-Чагыг, Библия очулгазының институду, Москва, 2001.